กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2523

1 มีนาคม 2523

ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 8

ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 8 (29 กุมภาพันธ์. 2523 - 28 กุมภาพันธ์. 2525) เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2474 ที่จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรของนายแทน และนางประไพ อิงคสุวรรณ ครอบครัวทางด้านบิดาเป็นชาวนาอยู่สระบุรี ส่วนครอบครัวของมารดาเป็นชาวสวนอยู่ในจังหวัดธนบุรี บิดาของ ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ รับราชการเป็นครูสอนวิชาเกษตร และมีการโยกย้ายโรงเรียนอยู่หลายครั้ง ทุกครั้งก็ได้ย้ายครอบครัวไปด้วย และประจวบกับเป็นระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้การเรียนของ ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ในระยะอนุบาล ประถม และมัธยม ต้องเปลี่ยนโรงเรียนถึง 9 แห่ง เริ่มต้นจากโรงเรียนอนุบาลที่โนนวัด จังหวัดนครราชสีมา และมาจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัดประชาบาลวัดแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่อยู่นานที่สุด เนื่องจากบิดาย้ายไปสอนอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแม่โจ้ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้)... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=8....


23 พฤษภาคม 2523

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 โดยโอนย้ายภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มาจากคณะเกษตร ซึ่งเริ่มเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2507 โดยมีภาควิชาเริ่มแรกคือ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อมาในระยะหลัง คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการพัฒนาและขยายสายงานวิชาการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้น โดยมีคณบดีคนแรกคือ ผศ. ทัสนี สรสุชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.agro.ku.ac.th/about-us.php....


1 กันยายน 2523

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 2 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2523 – วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2524....


20 ธันวาคม 2523

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองและทรงปลูกต้นนนทรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University