กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2524

6 มกราคม 2524

รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา

รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 3 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2524 – วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2525....


17 มิถุนายน 2524

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 แต่เดิมมีเพียงแผนกวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น ภาควิชาภาษาจึงได้โอนย้ายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2524 ได้จัดตั้ง “ คณะมนุษยศาสตร์ “ ขึ้น โดยได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ แล้วมาแยกตามสาขาวิชาการออกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดี นอกจากนี้ยังได้รับโอนภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดตั้งภาควิชาใหม่ 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ และภาควิชาศิลปนิเทศ รวมมีภาควิชาเมื่อแรกก่อตั้งจำนวน 7 ภาควิชา โดยมีคณบดีคนแรก คือ ดร.กัญจนา สินธวานนท์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.human.ku.ac.th/humanku/ประวัติความเป็นมา....


16 ธันวาคม 2524

พิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติฯ

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524....


16 ธันวาคม 2524

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ซึ่งหน่วยงานเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2520-2524 ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีสถานภาพเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2548 แต่ทางหน่วยงานยังคงใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2524 เป็นวันก่อตั้งของหน่วยงาน โดยรัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นแบบให้เปล่า (Grant Aid) ที่ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยมีนโยบายหลักในด้านการให้บริการวิชาการ และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอีก 3 ด้าน ทั้งด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม การสัมมนา และผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นการจัดการศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบ ทั้งนี้หน่วยงานบริการที่สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม ฝ่ายสื่อการส่งเสริม ฝ่ายสื่อสารการตลาดและฝ่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนา และสำนักงานเลขานุการ สำหรับภารกิจหลักที่ดำเนินการตลอดปี ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรและบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การบริการผลิตและพัฒนาสื่อประเภทต่างๆ เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แก่สังคม การวิจัยและพัฒนาในเขตพื้นที่ชนบทภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การให้บริการด้านอาคารสถานที่สำหรับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการปรับปรุงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University