กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2524

6 มกราคม 2524

รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา

รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 3 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2524 – วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2525....


17 มิถุนายน 2524

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 แต่เดิมมีเพียงแผนกวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น ภาควิชาภาษาจึงได้โอนย้ายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2524 ได้จัดตั้ง “ คณะมนุษยศาสตร์ “ ขึ้น โดยได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ แล้วมาแยกตามสาขาวิชาการออกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดี นอกจากนี้ยังได้รับโอนภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดตั้งภาควิชาใหม่ 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ และภาควิชาศิลปนิเทศ รวมมีภาควิชาเมื่อแรกก่อตั้งจำนวน 7 ภาควิชา โดยมีคณบดีคนแรก คือ ดร.กัญจนา สินธวานนท์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.human.ku.ac.th/humanku/ประวัติความเป็นมา....


16 ธันวาคม 2524

พิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติฯ

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University