กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2524

6 มกราคม 2524

รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา

รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 3 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2524 – วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2525....


17 มิถุนายน 2524

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 แต่เดิมมีเพียงแผนกวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น ภาควิชาภาษา....


16 ธันวาคม 2524

พิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติฯ

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ณ มหาวิทยาลัยเ....


16 ธันวาคม 2524

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ซึ่งหน่วยงานเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2520-2524 ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีสถานภาพเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University