กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2552

1 มีนาคม 2552

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 (อาคาร 17)

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 เป็นอาคารหลังที่สิบเจ็ด สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 6, 000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 81,400,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเ....


15 สิงหาคม 2552

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 13

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2551-15 สิงหาคม พ.ศ. 2552)....


15 สิงหาคม 2552

พิธีเปิดหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์

พิธีเปิดหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552....


15 ตุลาคม 2552

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า (อาคาร 18)

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า เป็นอาคารหลังที่สิบแปด สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 7, 975 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นอาคารหอพัก....


30 ตุลาคม 2552

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2552 ประกอบด้วยศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 ศูนย์ คือ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทร....


28 พฤศจิกายน 2552

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 5

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University