กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2552

1 มีนาคม 2552

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 (อาคาร 17)

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 เป็นอาคารหลังที่สิบเจ็ด สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 6, 000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 81,400,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างหนองคายไปทางทิศตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรในวิทยาเขตพักอาศัย เนื่องจากจำนวนบุคลากรมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง....


15 สิงหาคม 2552

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 13

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2551-15 สิงหาคม พ.ศ. 2552)....


15 สิงหาคม 2552

พิธีเปิดหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์

พิธีเปิดหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552....


15 ตุลาคม 2552

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า (อาคาร 18)

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า เป็นอาคารหลังที่สิบแปด สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 7, 975 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังที่ 2 ของวิทยาเขต วัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารให้นิสิตหญิงในวิทยาเขตพักอาศัย เนี่องจากจำนวนนิสิตหญิงมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีและอาคารหอพักเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการ ....


30 ตุลาคม 2552

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2552 ประกอบด้วยศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 ศูนย์ คือ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ในแต่ละศูนย์ฯ ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและ/หรือ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งดำเนินงานในลักษณะทีมนักวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน (Inter-Department / Inter-Faculty) และใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรบุคคล ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบริหารงาน มี คณะกรรการบริหารสถาบันทำหน้าที่ควบคุมดูแล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.nru.ku.ac.th/KU_NRU_/?c=home....


28 พฤศจิกายน 2552

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 5

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University