กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2535

8 มิถุนายน 2535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุม ขำเกลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุม ขำเกลี้ยง รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 8 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537....


8 มิถุนายน 2535

ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 11

ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 11
( 8 มิถุนายน 2535 –7 มิถุนายน 2539)

เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2478 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรข....


27 สิงหาคม 2535

นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
(ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2535 – 7 พฤษภาคม 2540)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา
(ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 – 19 ม....


30 สิงหาคม 2535

ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 23

ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 23
(30 สิงหาคม 2535 –29 สิงหาคม 2539)

ปรัชญาในการทำงาน คิดหรือทำ…ต้องทำให้เป็นเลิศ
เกิดเมื่อวันที่ 9....


11 กันยายน 2535

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ (หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ) ทรงปลูกต้นสัตบรรณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการสวนสมุนไพรและสวนรุกขชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนม....


7 ธันวาคม 2535

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่เริ่มต้นมาจากงานทะเบียนและสถิตนิสิต สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เมื่อมีการขยายตัวทางการศึกษาอย่างรวดเร็วในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้แยกงานท....


18 ธันวาคม 2535

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมรวมอยู่ในคณะสหกรณ์ ซึ่งมีการเรียนการสอนในวิชาด้านบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ คณะสหกรณ์ เป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และในปี พ.ศ.....


21 ธันวาคม 2535

พระพุทธชินสีห์จำลอง พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเกษตรกลางบางเขน ประดิษฐาน ณ อาคารพุทธเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University