กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2535

8 มิถุนายน 2535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุม ขำเกลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุม ขำเกลี้ยง รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 8 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537....


8 มิถุนายน 2535

ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 11

ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 11 ( 8 มิถุนายน 2535 –7 มิถุนายน 2539) เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2478 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายย้วน และนางแดง อดุลวิทย์ เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล 1 และจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จากนั้นจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อเพิ่มความก้าวหน้าในชีวิต มาพักอยู่ในวัดโพธิ์ สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา 7 และ 8 แล้วก็ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล ตามความตั้งใจเดิมที่จะเรียนทางการเกษตร ศึกษาครบหลักสูตร 5ปี ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง... แล้วก็ได้รับทุนจาก The Agricultural Development Council จากอเมริกา ซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนา การเรียนและการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาเกษตรของประเทศชาติ ได้ทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ Oregon State University เมื่อจบการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เป็นอาจารย์อยู่ประมาณ 4 ปี ก็ได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรที่ Purdue University อยู่ในมลรัฐ Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อจบมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเหมือนเดิม ได้ทำการสอนหลายวิชาและทำวิจัยหลายเรื่อง จนกระทั่งเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=11....


27 สิงหาคม 2535

นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน (ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2535 – 7 พฤษภาคม 2540) ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 – 19 มิถุนายน 2543) ปรัชญาการก่อตั้งวิทยาเขตศรีราชา การก่อตั้งวิทยาเขตศรีราชาที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2532-2533 สมัย ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล เป็นอธิการบดี ท่านได้สั่งการให้ตรวจสอบและทบทวนการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณอ่าวอุดมในอำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์มาตั้งแต่พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นสถานีวิจัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเมื่อความเจริญเกิดขึ้น หน่วยงานต่างๆ ได้ขอใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของชุมชน เช่น โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยก็แบ่งให้ใช้มาโดยตลอด ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในพ.ศ. 2525 ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่าของทรัพย์สินต่างๆ สูงขึ้น คนในพื้นที่จำนวนไม่น้อยปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลง ความคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานศึกษาจึงเกิดขึ้น นอกจากนี้ได้มีการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และสำรวจสภาพความต้องการของชุมชนในช่วงเตรียมการจัดตั้งสถานศึกษานั้น พบว่าการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นในพื้นที่บริเวณนี้ จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการผลิตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และความต้องการของภาคเอกชน โดยควรดำเนินการจัดการศึกษาใน 2 ระดับ คือ การต่อยอดให้กับกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปวส. หรืออนุปริญญา และการผลิตกำลังคนในระดับสูงคือตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป โดยการกำหนดสถานะของสถานศึกษาในช่วงต้นนั้น เกิดขึ้นในรูปแบบที่เรียกว่า "วิทยาลัยชุมชน" (Community College) โดยมุ่งหวังจะเป็นสถานศึกษาที่ชุมชนทุกภาคส่วนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้ว เมื่อดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง พบว่าแนวคิดการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนไม่ได้รับการตอบรับจากหลายฝ่าย ด้วยรูปแบบสถานศึกษาในลักษณะนี้เคยถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือและยอมรับ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นวิทยาเขต และด้วยเหตุที่มีพื้นที่น้อยจึงได้กำหนดการจัดตั้งคณะวิชาเป็น 3 กลุ่มแกนหลัก เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ดังนี้ แกนที่หนึ่ง การจัดการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองกำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง (เดิมเคยใช้ชื่อว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ซึ่งในขณะนั้นได้กำหนดให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีบทบาททั้งการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศ แกนที่สอง การจัดการศึกษาทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจภาคบริการ ภาคการผลิตและภาคการขนส่ง จึงได้จัดตั้งเป็นคณะวิทยาการจัดการ (Management Science ) ที่มีองค์ความรู้ทั้งการบริหารภาคธุรกิจและการบริหารภาคสาธารณะ แกนที่สาม การจัดการศึกษาทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงสร้างทางกายภาพและสังคมของพื้นที่ชายฝั่งภาคทะเลตะวันออกมีข้อจำกัดมากมาย ทั้งทรัพยากรน้ำ ดิน ชายฝั่งทะเล มนุษย์และวัฒนธรรมชุมชน ทิศทางการพัฒนาที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของพื้นที่จากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการจะส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน จึงได้จัดตั้งเป็นคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการและพึ่งตนเองมากขึ้น การออกแบบทางการบริหารจึงถูกกำหนดขึ้นภายใต้แนวคิดของการรวมศูนย์ระบบบริการ กระจายความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และความประหยัดในการใช้ทรัพยากรกำลังคน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ จึงได้กำหนดโครงสร้างและรูปแบบการบริหารไว้ดังนี้ 1. การบริหารคณะวิชา ไม่มีการจัดแบ่งเป็นภาควิชา การจัดการศึกษาจัดทำในรูป Program Management เพื่อมิให้เกิดข้อจำกัดในการใช้กำลังคน และเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ได้สอนแม้จะต่างสาขาก็ตาม การจัดกำลังคนให้มีทั้ง Internal Staff และ External Staff เพื่อให้เกิด ความยืดหยุ่นในการบริหารสาขาวิชา และใช้ทรัพยากรกำลังคนทางวิชาการอย่างคุ้มค่า 2. การบริหารสำนักบริหารและบริการ ใช้ระบบการรวมศูนย์ นอกจากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรแล้ว ยังสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับบุคคลในสายงานสนับสนุนทางวิชาการอีกด้วย 3. การสร้างเกียรติภูมิและความน่าเชื่อถือให้กับสถานศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างผลผลิตของวิทยาเขตที่มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของสังคม การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อต้องกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรม จึงได้กำหนดรูปแบบการรับเป็น 2 รูปแบบ คือ จากระบบการสอบ Entrance และการรับนักเรียนจากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออก ( ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 2548 (หน้า 28-29). 10 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. )....


30 สิงหาคม 2535

ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 23

ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 23 (30 สิงหาคม 2535 –29 สิงหาคม 2539) ปรัชญาในการทำงาน คิดหรือทำ…ต้องทำให้เป็นเลิศ เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2475 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของนายมุ่ง และนางอุสา สรรพศรี การศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัยและโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อและได้รับอนุปริญญาวนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2497 ปริญญา B.S. (วนศาสตร์) จาก Oregon State University ใน พ.ศ. 2500 ปริญญา M.S. (วนศาสตร์) จาก Oregon State University ใน พ.ศ. 2502 และ Ph.D. (นิเวศวิทยาป่าไม้) จาก University of Washington สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2504 และเดินทางกลับมารับราชการในภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=23 ....


11 กันยายน 2535

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ (หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ) ทรงปลูกต้นสัตบรรณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการสวนสมุนไพรและสวนรุกขชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาในปี 2535 ณ วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2535 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงปลูกต้นสัตบรรณH.S.H1 ....


7 ธันวาคม 2535

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่เริ่มต้นมาจากงานทะเบียนและสถิตนิสิต สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เมื่อมีการขยายตัวทางการศึกษาอย่างรวดเร็วในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้แยกงานทะเบียนและสถิตินิสิตออกจากกองบริการการศึกษา และขยายเป็นสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 ให้จัดตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผล ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ต้องการให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางการศึกษที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต และการวัดและประมวลผลการศึกษา เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากดำเนินงานนั้นไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล คนแรกคือ รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธุ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักบริหารการศึกษา” รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/เกี่ยวกับ-สทป/ประวัติ-สทป/....


18 ธันวาคม 2535

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมรวมอยู่ในคณะสหกรณ์ ซึ่งมีการเรียนการสอนในวิชาด้านบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ คณะสหกรณ์ เป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เป็น “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ” จนกระทั่งในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “คณะบริหารธุรกิจ” ขึ้น โดยมีคณบดีคนแรก คือ รองศาสตราจารย์วินิจ วีรยางกูร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://bus.ku.ac.th/new/th/aboutus/history.php....


21 ธันวาคม 2535

พระพุทธชินสีห์จำลอง พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเกษตรกลางบางเขน ประดิษฐาน ณ อาคารพุทธเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University