กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2531

30 สิงหาคม 2531

ศาสตราจารย์พิเศษ ประยูร จินดาประดิษฐ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 22

ศาสตราจารย์พิเศษ ประยูร จินดาประดิษฐ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 22
(30 สิงหาคม 2531- 29 สิงหาคม 2535)....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University