กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2561

1 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมอธิการบดีนานาชาติในวาระครบรอบ 75 ปี มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานการประชุมอธิการบดีนานาชาติในวาระครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “ Higher Education in Time of Change ” โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์....


5 มิถุนายน 2561

หลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานแถลงข่าว แนะนำหลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ประกาศรับผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เน้นการสร้างนักวิชาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ เกษตรกรแบบผู้ประกอบการ ซึ่งตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตร พร้อมทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิตการเรียน ที่เรียกว่าโครงการธนาคารหน่วยกิต เพื่อขอรับปริญญาบัตรได้อีกด้วย ....


27 กรกฏาคม 2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ สวนวรุณาวัน

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการภายใน ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภายในสวนวรุณาวัน จำนวน 5 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ต้นสัก ต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้นนนทรี ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี และเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน 9 ต้น ณ หน้าหอประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 ต้นเกด ต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต้นศรีตรัง ต้นไม้ประจำจังหวัดตรัง สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสวนรูปแผนที่ประเทศไทย มีพื้นที่ 6 ไร่ เป็นสถานที่รวบรวมต้นไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย สำหรับให้บุคลากร นิสิต ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University