กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2539

19 มกราคม 2539

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการตำราและเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานเขียนทางวิชาการของคณาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 2211/2538 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ มก. ชุดแรกขึ้น เพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์ มก. ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 สำนักพิมพ์ มก. จึงเริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การบริหารงานของสำนักพิมพ์จะมี ผู้จัดการสำนักพิมพ์เป็นผู้ดูแล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ มก. กำกับติดตามและบริหารงาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักพิมพ์ ก็คือ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ มก. คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้จัดการสำนักพิมพ์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://ku-press.ku.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=2....


14 พฤษภาคม 2539

ประกาศจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคำสั่งประกาศ 3 ฉบับ คือ - ประกาศจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) และในวันเดียวกันนี้ - แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) - แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก)....


14 พฤษภาคม 2539

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539-30 กันยายน พ.ศ. 2543)....


8 มิถุนายน 2539

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 10 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2539 – วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2545....


8 มิถุนายน 2539

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 12

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 12 (8 มิถุนายน 2539 - 7 มิถุนายน 2545) เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2484 เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 6 คน ของ นายหิรัญ สูตะบุตร อดีตอธิบดีกรมสรรพากร กับ นางเรณู สูตะบุตร (นามสกุลเดิม จุลสมัย) อดีตข้าราชการครู อดีตครูใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสมถวิลราชดำริ ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนดรุโณทยานและอัสสัมชัญ บางรัก และได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่คณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 3 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2502-2505) จนสำเร็จอนุปริญญา ในระหว่างนั้นจึงสอบแข่งขันได้ทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2505 ไปศึกษาในสาขาวิชาโรคพืช (Plant Pathology) ณ University of California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาตรี โทและเอก และกลับมารับราชการในภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2511 เมื่ออายุเพียง 26 ปี 6 เดือน... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=12....


11 มิถุนายน 2539

คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย กระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศโดยให้แต่ละภูมิภาค มีการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญขึ้น ในพื้นที่ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งเน้นให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ เนื่องจากศักยภาพความพร้อมของภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีอยู่เดิมค่อนข้างสูง ดังนั้นนโยบายดังกล่าวจึงทำให้สามารถกระตุ้น การขยายฐานการผลิต ในภาคอุตสาหกรรม และการจ้างงานพร้อมกับส่งเสริมธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการบริการเพื่อให้ภูมิภาคนี้ สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นฐานการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจำต้องเร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการอื่นๆ พร้อมกับเร่งรัดการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น และภูมิภาคเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ ในการพัฒนาระดับภูมิภาค และประเทศตามลำดับ จากศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับพื้นฐานการจัดการศึกษาเดิม ผนวกเข้ากับความรับผิดชอบต่อระบบการศึกษา และการพัฒนาประเทศ ว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกภายใต้ขอบเขตภาระหน้าที่ที่มีอยู่ได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดทำแผนจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการขึ้น ณ วิทยาเขตศรีราชา และจัดให้อยู่ในประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาประเทศตามลำดับ โดยมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง เสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการสาขาต่างๆ การบริหารสาธารณะและการจัดการการขนส่ง โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีความต้องการ จากฐานการผลิต และระบบเศรษฐกิจหลัก ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ หลังจากดำเนินการตามแผน คณะวิทยาการจัดการได้รับความเห็นชอบ ในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” ในปี พ.ศ. 2539 คณะอนุกรรมการพิจารณา จัดตั้งหน่วยงานราชการใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีมติเห็นชอบให้ขยายจากวิทยาลัยชุมชนเป็นวิทยาเขตศรีราชา และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขตศรีราชาอย่างสมบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 โดยที่มีคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ และกระจายโอกาสทางการศึกษา สู่ภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาการจัดการได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2539 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาการจัดการ สาขาการตลาดและสาขาการโรงแรม และดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2539 โดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางด้านการจัดการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ของการบริหารธุรกิจทุกประเภท มารองรับกับการขยายตัว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงาน ของภูมิภาคบริเวณชายฝั่งทะเล ที่มา : http://ms.src.ku.ac.th/004history/history.htm....


19 กรกฏาคม 2539

ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่สนามบินเชียงเครือจากกองทัพอากาศเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่สนามบินเชียงเครือจากกองทัพอากาศเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539....


15 สิงหาคม 2539

ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) ได้รับพระราชทานนามของวิทยาเขตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 และได้รับพระราชทาน "ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี" มาประดิษฐานที่อาคารบริหาร ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาเขตฯ และที่ลานเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตฯ จึงกำหนดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เป็นวันสถาปนาวิทยาเขตฯ....


30 สิงหาคม 2539

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 24

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 24 (30 สิงหาคม 2539 – 29 สิงหาคม 2549)....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University