กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2539

19 มกราคม 2539

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการตำราและเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเ....


14 พฤษภาคม 2539

ประกาศจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคำสั่งประกาศ 3 ฉบับ คือ
- ประกาศจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) และในวันเดียวกันนี้
....


14 พฤษภาคม 2539

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539-30 กันยายน พ.ศ. 2543)....


8 มิถุนายน 2539

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 10 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2539 – วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2545....


8 มิถุนายน 2539

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 12

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 12
(8 มิถุนายน 2539 - 7 มิถุนายน 2545)

เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2484 เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 6 คน ของ ....


11 มิถุนายน 2539

คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย กระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศโดยให้แต่ละภูมิภาค มีการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญขึ้น ในพื้นที่ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งเน้นให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจ....


19 กรกฏาคม 2539

ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่สนามบินเชียงเครือจากกองทัพอากาศเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่สนามบินเชียงเครือจากกองทัพอากาศเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539....


15 สิงหาคม 2539

ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) ได้รับพระราชทานนามของวิทยาเขตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร" เมื่อวันที่....


30 สิงหาคม 2539

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 24

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 24
(30 สิงหาคม 2539 – 29 สิงหาคม 2549)....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University