กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2519

20 มกราคม 2519

ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 1 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2519 –วันที่ 31 มกราคม 2523....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University