กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2536

8 มกราคม 2536

นนทรีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มกราคม พ.ศ. 2536 โดยใช้ชื่อว่า " นนทรีเกมส์" ใช้สัญลักษณ์ตัวนำโชคเป็นรูปไก่ สวมงอบและถือคบเพลิง นับเป็นครั้งแรกในการรับเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์....


31 สิงหาคม 2536

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรได้รับอนุมัติจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเก็บ รวบรวมรักษาและจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตร พืช สัตว์ วัตถุทางธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการเกษตรของชาติ รวมทั้งการจัดแสดงถึงวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อันจะแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย โดยมี อาจารย์วรรณา นาวิกมูล เป็นผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรคนแรก ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก. รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.oamc.ku.ac.th/....


31 สิงหาคม 2536

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นจากดำริของศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2529 ถึง 7 มิถุนายน 2533) เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานที่วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งต้องอาศัยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะอื่น ๆ ณ วิทยาเขตบางเขนโดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 โดยมีรองศาสตราจารย์กรึก นฤทุม ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537- 1 เมษายน 2538....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University