กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2549

17 มกราคม 2549

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 4

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 4 (17 มกราคม พ.ศ. 2549 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2550)....


10 กุมภาพันธ์ 2549

อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16) ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อาคารสถานพยาบาล เป็นอาคารหลังที่สิบหก สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 1,188 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 14,930,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 7 ตุลา....


27 เมษายน 2549

พิธีบรรจุแคปซูลเวลา

"แคปซูลเวลา" (Time Capsule) หมายถึง กล่องบรรจุสิ่งที่มีคุณค่า เพื่อแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความเป็นมาของวิถีชีวิตในขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโ....


2 มิถุนายน 2549

พิธีวางหมุดหลักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำหมุดหลักถาวรขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสำรวจค่าพิกัดและได้มีพิธีวางหมุดหลัก โดยมีรองศาสตราจารย์....


15 สิงหาคม 2549

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 10 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2548-15 สิงหาคม พ.ศ. 2549)....


15 สิงหาคม 2549

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549....


29 กันยายน 2549

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน เดิมเป็นหน่วยงานสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ต่อมาได้รับการปรับสถานภาพและยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ ....


10 ตุลาคม 2549

นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 25

นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 25
( 10 ตุลาคม 2549 – 16 ตุลาคม 2551)

เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2483 ที่บ้านแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร....


28 พฤศจิกายน 2549

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 2

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2549....


15 ธันวาคม 2549

คณะพานิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี ทั้งระบบ และเพื่อรองรับนโยบายเพิ่มเติมศักยภาพทางสมุทานุภาพ และการพาณิชยนาวีของประเทศ ผลิตบุคลากรทางการพ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University