กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2549

17 มกราคม 2549

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 4

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 4 (17 มกราคม พ.ศ. 2549 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2550)....


10 กุมภาพันธ์ 2549

อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16) ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อาคารสถานพยาบาล เป็นอาคารหลังที่สิบหก สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 1,188 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 14,930,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการให้การรักษาพยาบาลสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมในงานของกิจการนิสิตอีกด้วย....


27 เมษายน 2549

พิธีบรรจุแคปซูลเวลา

"แคปซูลเวลา" (Time Capsule) หมายถึง กล่องบรรจุสิ่งที่มีคุณค่า เพื่อแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความเป็นมาของวิถีชีวิตในขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้แทนพระองค์ บรรจุแคปซูลเวลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ บริเวณลานหน้าหออนุสรณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กำหนดเปิดแคปซูลเวลา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบการสถาปนา 99 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2585 เปิดแคปซูลเวลาเพื่อทำการตรวจสอบและศึกษาเนื้อหาและข้อมูลเดิมที่บรรจุในแคปซูลเวลา ทำการบรรจุเนื้อหาและข้อมูลปัจจุบัน ณ ช่วงเวลาที่เปิดในแคปซูลเวลา ทำการผนึกแคปซูลเวลาเพื่อเก็บรักษาต่อไป ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบการสถาปนา 199 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2685....


2 มิถุนายน 2549

พิธีวางหมุดหลักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำหมุดหลักถาวรขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสำรวจค่าพิกัดและได้มีพิธีวางหมุดหลัก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดี เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549 วางหมุดหลักที่วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่พิกัด Latitude 13° 50' 50.39" N Longitude 100° 34' 19.44" E Elevation +1.204 m. (M.S.L.) ณ บริเวณลานพระพิรุณทรงนาค หน้าอาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด....


15 สิงหาคม 2549

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 10 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2548-15 สิงหาคม พ.ศ. 2549)....


15 สิงหาคม 2549

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549....


29 กันยายน 2549

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน เดิมเป็นหน่วยงานสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ต่อมาได้รับการปรับสถานภาพและยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ถือเป็นการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการขยายการดำเนินงานด้านประสานงานวิจัยภายในวิทยาเขต การบริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน คนแรก คือ ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล โดยรวมมีหน่วยงานวิจัยเฉพาะทางในสังกัดทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน คือ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม และศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีภารกิจในการประสานงานวิจัย ให้เกิดกระบวนการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการวิชาการ การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ บริการแปลงทดลอง และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมและเพาะเลี้ยงพันธุ์พืช พันธุ์จุลินทรีย์ พันธุ์แมลงมีชีวิต ภายใต้โดมแมลงขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อน รวมทั้งพิพิธภัณฑ์แมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์....


10 ตุลาคม 2549

นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 25

นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 25 ( 10 ตุลาคม 2549 – 16 ตุลาคม 2551) เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2483 ที่บ้านแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บิดาชื่อ นายกฤษณา ไม้กลัด มารดาชื่อ นางปิ่น ไม้กลัด มีอาชีพทำสวน อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนโรจนนิมิต ซึ่งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะใกล้บ้าน ต่อมาได้ย้ายไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอำนวยวิทย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงไปเข้าเรียนที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี และโรงเรียนอำนวยศิลป์ที่เขตพญาไท ตามลำดับ เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 แล้ว ได้เข้าเรียนที่คณะวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน พ.ศ. 2501 จนจบปริญญาช่างชลประทานบัณฑิต (เกียรตินิยม) ใน พ.ศ. 2506... เมื่อเรียนจบแล้ว ได้เข้าทำงานที่กรมชลประทาน งานแรกคือ งานก่อสร้างเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเพิ่งจะเริ่มก่อสร้าง ทำงานอยู่เพียงประมาณ 10 เดือน ก็ได้รับทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ไปศึกษาต่อที่ University of California at Davisสหรัฐอเมริกา จบการศึกษาได้รับปริญญา Master of Engineering (Irrigation and Water Resources Engineering) และไปทำการฝึกงานจนได้รับ Certificate in Irrigation, Drainage and Ground Water Engineering จาก Bureau of Reclamation สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงเดินทางกลับประเทศไทยใน พ.ศ. 2511 กลับเข้ารับราชการที่กรมชลประทานตามเดิม.... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=25....


28 พฤศจิกายน 2549

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 2

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2549....


15 ธันวาคม 2549

คณะพานิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี ทั้งระบบ และเพื่อรองรับนโยบายเพิ่มเติมศักยภาพทางสมุทานุภาพ และการพาณิชยนาวีของประเทศ ผลิตบุคลากรทางการพาณิชยนาวี เพื่อใช้ภายในประเทศรวมทั้งส่งออกบุคลากรไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการบุคลากรสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการค้า ทางทะเล โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อแรกเริ่มว่า "สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University