กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2514

22 เมษายน 2514

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2514 ใช้สีม่วงที่เป็นสีประจำวันเกิดและสีที่ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ โปรดปรานเป็นสีประจำโรงเรียน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน มีคณาจารย์จำนวนหนึ่งซึ่งย้ายโอน มาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ มาดำเนินงานร่วมกับคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่มีอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว และรับสมัครอาจารย์ใหม่รุ่นแรกอีกส่วนหนึ่งจำนวน-37 คน ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถานภาพเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาใน คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.kus.ku.ac.th/page.php?id=1....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University