กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2528

25 มกราคม 2528

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เริ่มมาจากในปี 2518 มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บริการด้านคอมพิวเตอร์....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University