กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2528

25 มกราคม 2528

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เริ่มมาจากในปี 2518 มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่ นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการแยกงานคอมพิวเตอร์ออกงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. มาเป็น ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 จึงได้ยกฐานะสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะในวันที่ 25 มกราคม 2528 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 13 ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528) ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คนแรก คือ รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://ocs.ku.ac.th/2019/his/....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University