กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2547

15 กันยายน 2547

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2546โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร (ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ รับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2546 ต่อมา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตศึกษาสถาน (College of Graduate Studies) ขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2547 เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาเขตศรีราชา มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในสาขาวิชาที่ได้ดำเนินการเปิดสอนไปแล้ว และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตศึกษาสถานได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2550 ในปี พ.ศ.2554 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และรับนิสิตปริญญาตรี เข้าศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นรุ่นแรก ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ....


6 กุมภาพันธ์ 2547

หออนุสรณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หออนุสรณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณระหว่างอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์เรียนรวม 1 และอาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด ประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เวลา 14.00 น. สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่อง ให้เกียรติ และดำรงรักษาสิ่งดีงามที่ดำเนินมาในอดีต รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบการสถาปนาหกทศวรรษ และก้าวย่างเข้าสู่ทศวรรษที่เจ็ด....


26 มีนาคม 2547

อาคารสนามกีฬา (อาคาร 12)

อาคารสนามกีฬางบประมาณการก่อสร้าง 19,983,600.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547 แล้วเสร็จวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยอัฒจันทร์ขนาดความจุ 25,000 คน มีพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับนักกีฬาและกรรมการ พื้นที่สำหรับกิจกรรมของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา สนามฟุตบอลมาตรฐาน พร้อมลู่วิ่งกีฬา กรีฑา และอาคารคบเพลิง พร้อมระบบแสงสว่าง สนามเทนนิสมาตรฐาน 2 สนาม พร้อมน๊อคบอร์ด และอุปกรณ์การตัดสิน....


18 มิถุนายน 2547

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย จันทร์สว่าง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย จันทร์สว่าง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 3 (18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548)....


15 สิงหาคม 2547

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 8 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2546-15 สิงหาคม พ.ศ. 2547)....


23 พฤศจิกายน 2547

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 ได้เริ่มเคลื่อนย้ายนิสิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร ชั้นปีที่ 3-4 มาเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการขยายวิทยาเขต โดยมีหน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน คือ ภาควิชาอาชีวศึกษา และสำนักงานเลขานุการ ในปี พ.ศ.2523 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีรศ.อุดร รัตนภักดิ์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ต่อมาในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ให้เป็นหน่วยงานในสังกัดของวิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ "คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน" เป็น "คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์"....


27 ธันวาคม 2547

เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ( สึนามิ) ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ( สึนามิ) มีผลกระทบต่อสถานีวิจัยจังหวัดระนอง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานีวิจัยที่จังหวัดระนองให้เป็นศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันขึ้น....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University