กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2547

15 กันยายน 2547

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2546โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศา....


6 กุมภาพันธ์ 2547

หออนุสรณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หออนุสรณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณระหว่างอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์เรียนรวม 1 และอาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด ประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เวลา 14.00 ....


26 มีนาคม 2547

อาคารสนามกีฬา (อาคาร 12)

อาคารสนามกีฬางบประมาณการก่อสร้าง 19,983,600.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547 แล้วเสร็จวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยอัฒจันทร์ขนาดความจุ 25,000 คน มีพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหร....


18 มิถุนายน 2547

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย จันทร์สว่าง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย จันทร์สว่าง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 3 (18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548)....


15 สิงหาคม 2547

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 8 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2546-15 สิงหาคม พ.ศ. 2547)....


23 พฤศจิกายน 2547

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 ได้เริ่มเคลื่อนย้ายนิสิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร ชั้นปีที่ 3-4 มาเรียนท....


27 ธันวาคม 2547

เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ( สึนามิ) ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ( สึนามิ) มีผลกระทบต่อสถานีวิจัยจังหวัดระนอง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานีวิจัยที่จังหวัดระนองให้เป็นศูน....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University