กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2496

2 มกราคม 2496

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันเกษตรเป็นครั้งแรก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันเกษตรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2496 และเมื่อ....


20 ตุลาคม 2496

สมาคมนิสิตเก่าแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2496 ศ. ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ และนิสิตเก่ารุ่น 1-6 ได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางใจของบรรดานิสิตเก่ารุ่นต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เก....


12 ธันวาคม 2496

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14
(12 ธันวาคม. 2496 – 16 กันยายน 2500)

เกิดเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2434 ที่บ้านบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสง....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University