กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2496

2 มกราคม 2496

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันเกษตรเป็นครั้งแรก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันเกษตรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2496 และเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันเกษตรอีกครั้งหนึ่ง....


20 ตุลาคม 2496

สมาคมนิสิตเก่าแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2496 ศ. ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ และนิสิตเก่ารุ่น 1-6 ได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางใจของบรรดานิสิตเก่ารุ่นต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ตลอดจนการประสานสัมพันธ์ของบรรดานิสิตเก่าทุกคน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 คุณธวัชชัย ไชยชนะ เป็นนายกสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2517 ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ ได้เป็นผู้วางศิลาฤกษ์อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2517 พร้อมทั้งมอบเงิน 100,000 บาท สบทุนการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสมาคม ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2531....


12 ธันวาคม 2496

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14 (12 ธันวาคม. 2496 – 16 กันยายน 2500) เกิดเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2434 ที่บ้านบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรนายไข่ นางพลับ ชุณหะวัณ ชาวสวนและแพทย์แผนโบราณ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน ได้รับการศึกษาชั้นต้นตามแบบเด็กชายไทยสมัยก่อน คือเรียนกับพระที่วัด ได้แก่วัดโพธิ์งาม ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วัดมหรรณพาราม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาจนได้เข้าเรียนในโรงเรียนนายสิบทหารบก ที่จังหวัดราชบุรี เนื่องจากสอบจบโรงเรียนนายสิบทหารบกได้คะแนนดีเยี่ยมจึงได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2452 สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2458 แต่เดิมทีจอมพลผิน ชุณหะวัณ รับราชการได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงชำนาญยุทธศาสตร์ แม้จะกราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์เมื่อ พ.ศ. 2485 แต่ก็ยังรับราชการสืบมาจนได้เป็นผู้บัญชาการทหารบก และได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 2 สมัย ใน พ.ศ. 2496 และ พ.ศ. 2500 จอมพลผิน ชุณหะวัณ จึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 วาระ คือ ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2496 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2500 และระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2500 จอมพลผิน ชุณหะวัณ สมรสครั้งแรกกับคุณหญิง วิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ (ถึงแก่กรรม) มีบุตรและธิดา 5 คน คือ (1) คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ เป็นภรรยา พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนนท์ (ถึงแก่กรรม) (2) คุณพร้อม เป็นภรรยา นายอรุณ ทัพพะรังสี (3) คุณเจริญ เป็นภรรยา พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร (4) พลจัตวา ชาติชาย ชุณหะวัณ สมรสกับบุญเรือน โสพจน์ (5) คุณพรสม เป็นภรรยา นายเฉลิม เชี่ยวสกุล จอมพลผิน ชุณหะวัณ สมรสครั้งที่สองกับ นางสุภาพ ชุณหะวัณ มีบุตร 1 คน คือ นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2516 จอมพลผิน ชุณหะวัณ ถึงแก่อสัญกรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่ออายุได้ 82 ปี 3 เดือน 13 วัน....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University