กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2529

8 มิถุนายน 2529

ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 10

ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 10
(8 มิถุนายน 2529 -7 มิถุนายน 2535)

เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2474 ที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษ....


1 สิงหาคม 2529

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 6 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ 2533....


30 สิงหาคม 2529

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 21

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 21
(30 สิงหาคม 2529 - 29 สิงหาคม 2531)

เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2461 ที่จังหวัดแพร่ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำน....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University