กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2502

6 มกราคม 2502

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มต้นมาตั้งแต่ใน ปี 2501 มีการประชุมผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อพิจารณาดำเนินการขอจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ขึ้น ณ ห้องประชุมแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ คณะกสิกรรมและสัตวบาล ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะขอจดทะเบียนเพื่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์และ เครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนในหมู่ข้าราชการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรมพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2417 โดยให้ชื่ว่า "สหกรณ์ข้าราชการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดสินใช้" ที่ประชุมยังได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปีแรกขึ้น 10 คน คือ นายอินทรี จันทรสถิตย์ ประธานกรรมการ โดยตำแหน่ง นายผล รางแดง เหรัญญิก โดยตำแหน่ง และในวันที่ 6 มกราคม 2502 นายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุญาตจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ชื่อ "สหกรณ์ข้าราชการกรม- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดสินใช้" โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 110 คน ได้เลข ทะเบียนสหกรณ์ที่ 23/10889 ตามหนังสือตอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 67/2502 ลงวันที่ 7 มกราคม 2502 และในวันที่ 22 เมษายน 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด" มาจนปัจจุบัน ในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร ก็คือ อธิการบดี โดยตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.coop.ku.ac.th/index.php....


10 กุมภาพันธ์ 2502

นายสวัสดิ์ มหาผล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 16

นายสวัสดิ์ มหาผล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 16 (10 กุมภาพันธ์. 2502 – 26 สิงหาคม 2502) เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2454 ที่จังหวัดศรีสะเกษ การศึกษา นายสวัสดิ์ มหาผล สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล ระดับเตรียมอุดมศึกษา (มัธยม 8) จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ต่อมาสอบได้รับทุนไปศึกษาวิชาการป่าไม้ที่โรงเรียนป่าไม้ เมืองปินมานา ประเทศพม่า ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรี การรับราชการ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับมารับราชการในกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. 2475 เป็นผู้ช่วยนายด่านป่าไม้อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2476 เป็นป่าไม้จังหวัดสุโขทัย และเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยวนศาสตร์ จังหวัดแพร่ ต่อมาได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับคือ เป็นป่าไม้เขตจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2486-2493) ประจำกรมป่าไม้กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2493-2496) เป็นข้าหลวงตรวจการป่าไม้ภาคเหนือ (พ.ศ. 2496) และลาออกจากราชการกรมป่าไม้ เมื่อลาออกจากราชการแล้ว ได้ไปปฏิบัติงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกไม้สัก ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2496-2502) ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี นายสวัสดิ์ มหาผล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 และพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2502 รวมระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 6 เดือน 16 วัน ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร นายสวัสดิ์ มหาผล จึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2502 นับเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 16 นายสวัสดิ์ มหาผล ได้สมรสกับนางมณีพรรณ (บัณฑุวงศ์) มหาผล....


2 กันยายน 2502

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 17

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 17 (2 กันยายน 2502 - 8 ธันวาคม 2506) เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2451 ที่บ้านปากคลองตลาด ตำบลพาหุรัด จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์) และนางจีนทิพย์ ธนะรัชต์ การศึกษา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อเยาว์วัยได้ติดตามมารดาไปศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดมุกดาหาร แล้วกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม และศึกษาต่อในโรงเรียนทหารชายพระนคร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ชื่อเดิม โรงเรียนนายร้อยทหารบก) เมื่อ พ.ศ. 2462 มีอายุเพียง 11 ปี ลงทะเบียนเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2469 สำเร็จการศึกษาชั้น 6 เมื่อ พ.ศ. 2471 การรับราชการ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับราชการทหาร และได้เลื่อนตำแหน่งโดยลำดับ ที่สำคัญ เช่น ประจำกองพันทหารราบที่ 4 (พ.ศ. 2475) ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ทหารราบลพบุรี (พ.ศ. 2481) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 (พ.ศ. 2491) แม่ทัพกองทัพที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (พ.ศ. 2493) ผู้บัญชาการทหารบก (พ.ศ. 2497) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2500) และผู้รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ (พ.ศ. 2502) บทบาททางการเมือง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2494-2495) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2500) เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการทำรัฐประหารรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร (9 กุมภาพันธ์ 2502) พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2506.... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=17....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University