กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2502

6 มกราคม 2502

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มต้นมาตั้งแต่ใน ปี 2501 มีการประชุมผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อพิจารณาดำเนินการขอจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ขึ้น ณ ห้องประชุมแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ คณะกสิกรรมและสัตวบาล ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่....


10 กุมภาพันธ์ 2502

นายสวัสดิ์ มหาผล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 16

นายสวัสดิ์ มหาผล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 16
(10 กุมภาพันธ์. 2502 – 26 สิงหาคม 2502)
เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2454 ที่จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษา นายสวัสดิ์ มหาผล ....


2 กันยายน 2502

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 17

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 17
(2 กันยายน 2502 - 8 ธันวาคม 2506)
เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2451 ที่บ้านปากคลองตลาด ตำบลพาหุรัด จังหวัดพระนคร เป็นบุตรข....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University