กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2563

22 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยปิดทำการในส่วนของบางเขน

สืบเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการขยายออกไปในหลายพื้นที่ พร้อมกับการประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ให้ปิดพื้นที่สถานศึกษาเป็นการชั่วคราว มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการปิดส่วนงานทั้งหมดของบางเขนเป็นเวลา 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 ....


1 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายเวลาปิดทำการที่ บางเขน เพิ่มเติม

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังของดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศสั่งปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยจึงได้มีการออกประกาศขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่บางเขนออกไปอีก 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 -30 เมษายน 2563 ....


2 กรกฏาคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาหฬบูชา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาทรง ปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.33 น. โดยทรงปลูกต้นไม้ 10 ต้น คือ ต้นอินทนิล ต้นตะแบก ต้นเสลา และต้นนนทรี ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของมหาวิทยาลัย ....


3 กรกฏาคม 2563

“วรขัตติยราชนารี” บทเพลงเฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดี และภาคเอกชน อาทิ มีสทีน ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ Bangkok Ivf Center Lardplao โดยการนำของศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร และนายณัฐพัชร โชติพรพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา ราชนครินทร์ และภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ต่างถวายพระพรชัยมงคลผ่านบทเพลงและวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “วรขัตติยราชนารี” สามารถดาวน์โหลดบทเพลงและวิดีทัศน์ได้ที่ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ-วรขัตติยราชนารี....


10 กรกฏาคม 2563

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 15

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ....


3 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบตำแหน่ง ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยในปี 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้มีการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนประเภทบทความและโปสเตอร์ ของคณาจารย์ บุคลากร และผลงานด้านความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อีก 1 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอบทความ หัวข้อ Sustainable Education โครงการ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโปสเตอร์ หัวข้อ Sustainable Health โครงการ พุธหรรษา โดย สำนักการกีฬา 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ KU Says โดย สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้รับเกียรติให้เป็น ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ในปี 2564 ต่อจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มา ประชาสัมพันธ์ มก.....


14 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 73 ของโลก

จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2020 ที่จัดทำโดย University of Indonesia (UI) การจัดอันดับรวมทั้งหมด 912 แห่ง ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 73 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2019 (อันดับ 81) และยังคงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย ( จาก 84 มหาวิทยาลัยในไทยที่ส่งข้อมูล) ได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 7,775 คะแนน ( ปี 2019 ได้ 7,275 คะแนน )....


25 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโควิดระลอกใหม่

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและนโยบายในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแบบใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ ตามประกาศดังแนบตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ตาม link ดังแนบ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/ประกาศ-มาตรการ-มก-โควิดระลอกใหม่....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University