กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2545

17 เมษายน 2545

อาคารโรงอาหารกลาง (อาคาร 10)

อาคารโรงอาหาร เป็นอาคารหลังที่สิบ เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ 1,820 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 7,699,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 อาคา....


20 พฤษภาคม 2545

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวัง โดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัย....


8 มิถุนายน 2545

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13
( 8 มิถุนายน 2545 - 7 มิถุนายน 2549)

เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2489
ประวัติการศึกษาจบกา....


8 มิถุนายน 2545

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 11 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2545 – วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550....


18 มิถุนายน 2545

รองศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ โชติกไกร รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 2

รองศาสตราจารย์จิรพัฒน์ โชติกไกร รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 2 (18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2547)....


15 สิงหาคม 2545

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 6 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2544-15 สิงหาคม พ.ศ. 2545)....


27 สิงหาคม 2545

รองศาสตราจารย์ดร. ศานติ วิริยะวิทย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
(วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2545- 7 มิถุนายน 2547)
(วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547- 7 มิถุนายน 2549)

ผมมาช่ว....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University