กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2522

8 พฤศจิกายน 2522

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นส่วนหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายขยายการศึกษาออกนอกเขตเมือง เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการทดลอง การปลูกพืชแปลงหญ้าและด้านปศุสัตว์ท....


12 พฤศจิกายน 2522

ประวัติสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตที่ได้เริ่มดำเนินการมานับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
โดยมีพันธกิจหลัก 5 ประกา....


12 พฤศจิกายน 2522

การก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ซึ่งมีการขยายและยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษต....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University