กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2527

19 มิถุนายน 2527

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 5 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2527 – วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2529....


27 สิงหาคม 2527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลอง เจียมจำนรรจา

หัวหน้าสถานีวิจัยศรีราชา
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – 2540)....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University