กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2491

3 มกราคม 2491

งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน ครั้งแรก

งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม 2491 มีการจัดตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักเทคโนโลยีการเกษตร พืชพันธุ์และสัตว์ใหม่ๆ มีนิทรรศการและทดลองชิมผลิตภัณฑ์เกษตรของมหาวิทยาลัย ประชาชนเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก....


15 เมษายน 2491

พระยาพนานุจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 9

พระยาพนานุจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 9 (15 เมษายน 2491 - 29 พฤศจิกายน. 2491) พระยาพนานุจร นามเดิมคือ เปล่ง สาครบุตร เป็นบุคคลสำคัญในวงการป่าไม้ของไทยสมัยของการบุกเบิกวางรูปแบบการบริหารกิจการป่าไม้ให้เป็นระเบียบตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ... กรมป่าไม้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2439 ในระยะแรกนั้น ชาวอังกฤษได้เข้ารับราชการและได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมป่าไม้ของไทย คนแรกคือ Mr. H. Slade ท่านผู้นี้ได้วางหลักการที่สำคัญไว้ประการหนึ่งคือ การคัดนักเรียนไทยรับทุนศึกษาวิชาการป่าไม้ในต่างประเทศเพื่อรับการศึกษา ฝึกฝนอบรมอย่างเข้มงวดที่จะกลับมาทำงานด้านป่าไม้ของไทย ด้วยเหตุนี้ พระยาพนานุจรจึงเป็นนักเรียนทุนที่ได้รับทุนไปเรียนวิชาป่าไม้ที่ Forest College เมือง Dehradun ประเทศอินเดีย ได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตรวิชาวนศาสตร์อย่างเข้มข้น ต้องมีความรู้อย่างดีในวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พฤกษศาสตร์ แผนที่ วิศวกรรมป่าไม้ ประโยชน์ของป่าไม้ ตลอดจนกฎหมายป่า แม้การศึกษาในวิทยาลัยป่าไม้ที่เมือง Dehradun จะหนักมาก พระยาพนานุจรก็ได้รับความสำเร็จอย่างดี สอบได้ที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยมชั้นสูง และเหรียญเงินในวิชาวนศาสตร์ นับเป็นนักเรียนคนแรกที่มิใช่นักเรียนของดินแดนใต้การปกครองของอังกฤษที่ได้รับรางวัลทั้งเหรียญทองและเหรียญเงิน เมื่อท่านกลับมาเมืองไทยแล้ว ท่านก็ตรากตรำทำงานหนัก บุกเบิกการพัฒนาการป่าไม้ในเมืองไทยทั้งด้านการศึกษา และการทำงานของรัฐ .... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=9....


30 กันยายน 2491

พระช่วงเกษตรศิลปการ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 10

พระช่วงเกษตรศิลปการ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 10 (30 พฤศจิกายน 2491 - 28 พฤศจิกายน 2494) พระช่วงเกษตรศิลปการ ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เสือวงการเกษตรของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 3 ของบูรพาจารย์ที่ร่วมกันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ พระช่วงเกษตรศิลปการ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และหลวงอิงคศรีกสิการ จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ และเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน... พระช่วงเกษตรศิลปการ เกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2442 ที่บ้านแช่ ตำบลพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เดิมชื่อ ช่วง โลจายะ เป็นบุตรของ ร.อ. หลวงศรีพลแผ้ว ร.น. ( ขาว โลจายะ) เริ่มต้นการศึกษาระดับชั้นปฐม ก. กา ที่วัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จนจบชั้นประถมปีที่ 3 จึงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทัศน์ ( ม.1 - ม. 3 ) หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบจนจบมัธยม 8 ( พ.ศ. 2459) และเมื่อศึกษาจบแล้วได้สมัครเป็นครูสอนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ.... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=10....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University