กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2520

26 พฤษภาคม 2520

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด เริ่มดำเนินงานมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 และในปี พ.ศ. 2494 ได้รวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดของกรมเกษตร เข้าด้วยกันเรียกว่า “ห้องสมุดกลาง” พร้อมกันนี้องค์การค....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University