กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2520

26 พฤษภาคม 2520

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด เริ่มดำเนินงานมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 และในปี พ.ศ. 2494 ได้รวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดของกรมเกษตร เข้าด้วยกันเรียกว่า “ห้องสมุดกลาง” พร้อมกันนี้องค์การความร่วมมือทางการบริหารระหว่างประเทศ (ICA) ได้ส่งนางมาร์เบล ไรท์ มาช่วยจัดห้องสมุดโดยได้นำระบบการจัดหมู่หนังสือของรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) มาใช้ในการจัดหนังสือของห้องสมุดกลางบางเขน จนกล่าวได้ว่าห้องสมุดบางเขนเป็นห้องสมุดแรกๆที่ได้นำระบบการจัดห้องสมุดแบบรัฐสภาอเมริกันมาใช้ในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ 2499 ได้มีการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการเป็นแผนกห้องสมุด สำนักงานเลขานุการกรม กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 หอสมุดกลางได้รับการยกฐานะจาก “แผนกห้องสมุด” เป็น “สำนักหอสมุด” มีฐานะเทียบเท่าคณะ สำนัก สถาบันของมหาวิทยาลัยโดยมี ผศ.ดรุณา สมบูรณกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักหอสมุด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/about-us-menu/library/history....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University