กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2551

15 สิงหาคม 2551

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 12 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2550-15 สิงหาคม พ.ศ. 2551)....


15 สิงหาคม 2551

พิธีเปิดโครงการชลประทานและระบบการกระจายน้ำ

พิธีเปิดโครงการชลประทานและระบบการกระจายน้ำ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551....


18 สิงหาคม 2551

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร เริ่มก่อตั้งมาจาก คณะวนศาสตร์ ที่ได้เริ่มโครงการวิจัยในเรื่องการจัดการลุ่มน้ำห้วยแม่ไน ดอบปุย ในจังหวัดเชียงใหม่ จนได้ก่อตั้งเป็นสถานีวิจัยดอยปุย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยเห็นควรที่จะขยายขอบเขตของงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต” ขึ้น ต่อมาภายหลังได้ขอปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานเป็น "สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร"ปรับโครงสร้างภายใน ประกอบด้วย 1 สำนักงานเลขา 1 ศูนย์ และ 4 สถานี ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2551 สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถานีวิจัยกาญจนบุรี และสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร โดยยังคงเป้าหมายเดิมในส่วนที่เป็นการพัฒนาระบบเกษตรในสภาพที่มีปัญหาทางธรรมชาติของประเทศและการช่วยเหลือเกษตรกรยากจนในท้องถิ่นในโครงการตามแนวพระราชดำริและมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีผู้อำนวยการคนแรกคือ ศาสตราจารย์ปวิณ ปุณศรี เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน โครงการจัดตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต ในปัจจุบัน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้มีการยุบเลิกและโอนงานหน่วยงานในสังกัดไปอยู่สังกัดคณะเกษตร บางเขน และ คณะเกษตร กำแพงแสน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ได้แก่ สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ และสำนักงานเลขานุการของสถาบัน ย้ายมาสังกัด คณะเกษตร บางเขน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ในส่วนของ สถานีวิจัยกาญจนบุรี และสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ย้ายไปสังกัด คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีรักษาการผู้อำนวยการคนสุดท้าย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร....


7 พฤศจิกายน 2551

ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 26

ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 26 (7 พฤศจิกายน 2551 – 6 มีนาคม 2556) เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2478 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายย้วน และนางแดง อดุลวิทย์ เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล 1 และจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จากนั้นจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อเพิ่มความก้าวหน้าในชีวิต มาพักอยู่ในวัดโพธิ์ สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา 7 และ 8 แล้วก็ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล ตามความตั้งใจเดิมที่จะเรียนทางการเกษตร ศึกษาครบหลักสูตร 5ปี ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง... แล้วก็ได้รับทุนจาก The Agricultural Development Council จากอเมริกา ซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนา การเรียนและการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาเกษตรของประเทศชาติ ได้ทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ Oregon State University เมื่อจบการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เป็นอาจารย์อยู่ประมาณ 4 ปี ก็ได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรที่ Purdue University อยู่ในมลรัฐ Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อจบมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเหมือนเดิม ได้ทำการสอนหลายวิชาและทำวิจัยหลายเรื่อง จนกระทั่งเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=26....


14 พฤศจิกายน 2551

พิธีลงนามสัญญาร่วมกับร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

พิธีลงนามสัญญาร่วมกับร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551....


22 พฤศจิกายน 2551

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานและทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To be Number One)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานและทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To be Number One) เมื่อวันที่ 22 พฤษจิกายน พ.ศ. 2551....


28 พฤศจิกายน 2551

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551....


1 ธันวาคม 2551

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University