กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2551

15 สิงหาคม 2551

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 12 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2550-15 สิงหาคม พ.ศ. 2551)....


15 สิงหาคม 2551

พิธีเปิดโครงการชลประทานและระบบการกระจายน้ำ

พิธีเปิดโครงการชลประทานและระบบการกระจายน้ำ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551....


18 สิงหาคม 2551

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร เริ่มก่อตั้งมาจาก คณะวนศาสตร์ ที่ได้เริ่มโครงการวิจัยในเรื่องการจัดการลุ่มน้ำห้วยแม่ไน ดอบปุย ในจังหวัดเชียงใหม่ จนได้ก่อตั้งเป็นสถานีวิจัยดอยปุย หลังจากนั้นมห....


7 พฤศจิกายน 2551

ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 26

ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 26
(7 พฤศจิกายน 2551 – 6 มีนาคม 2556)

เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2478 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของ....


14 พฤศจิกายน 2551

พิธีลงนามสัญญาร่วมกับร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

พิธีลงนามสัญญาร่วมกับร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551....


22 พฤศจิกายน 2551

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานและทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To be Number One)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานและทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To be Number One) เมื่อวันที่ 22 พฤษจิกายน พ.ศ. 2551....


28 พฤศจิกายน 2551

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551....


1 ธันวาคม 2551

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University