กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2542

15 มีนาคม 2542

สำนักวิทยบริการ (วิทยาเขตศรีราชา)

สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานระดับสำนักประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและการพัฒนาประเทศตามลำดับ โดยมุ่งผล....


1 เมษายน 2542

อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 6)

อาคารปฏิบัติการรวม เป็นอาคารหลังที่หก สูง 2 ชั้น พื้นที่ 2,759.70 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 19,400,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 อาค....


14 กรกฏาคม 2542

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาวิทยาเขตศรีราชา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และหมุดประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศ....


15 สิงหาคม 2542

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 3 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2541-15 สิงหาคม พ.ศ. 2542)....


20 สิงหาคม 2542

พิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และพิธีบวงสรวงขอใช้พื้นที่หนองหาร

พิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และพิธีบวงสรวงขอใช้พื้นที่หนองหาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542....


26 ธันวาคม 2542

พิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร 3)

พิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร 3) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2542....


20 มีนาคม 2542

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2543 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ได้ดำริร่วมกันว่า ควรจะจัดตั้งสถาบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University