กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2542

15 มีนาคม 2542

สำนักวิทยบริการ (วิทยาเขตศรีราชา)

สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานระดับสำนักประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและการพัฒนาประเทศตามลำดับ โดยมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจโดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีความต้องการของฐานการผลิตและระบบเศรษฐกิจหลัก ได้รับความเห็นชอบในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ 'วิทยาลัยชุมชน' ในปี พ.ศ.2539 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานราชการใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเป็นวิทยาเขตศรีราชา ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขต โดยมีสำนักบริการวิทยาการเป็นหน่วยงานภายใน วิทยาเขตเริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2539 ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 เป็นต้นมา ทั้งนี้กำหนดแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ รายละเอียดกิจกรรมหลักที่ดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้ - ปี พ.ศ. 2532-2534 เริ่มดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมต่าง ๆ สำหรับการจัดตั้งคณะวิชาพร้อมกับวิทยาเขตศรีราชา โดยเฉพาะการกำหนดนโยบาย แผนงาน การจัดการศึกษาของคณะวิชา และแนวทางการบริหาร - ปี พ.ศ.2532 เสนอขอบรรจุโครงการจัดตั้งคณะวิชาเข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 แต่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเพียง 'วิทยาลัยชุมชน' - ปี พ.ศ. 2534 จัดทำรายละเอียดโครงการจัดตั้งเพื่อเสนออนุมัติพร้อมกับเริ่มก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของวิทยาเขตตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - ปี พ.ศ. 2535-2537 ก่อสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาเขตศรีราชา (อาคารสำนักบริการวิทยาการ) - ปี พ.ศ. 2538 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(อาคารฝึกปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) - ปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งสำนักบริการวิทยาการขึ้นเพื่อจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนห้องสมุดของวิทยาเขตศรีราชาสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ และหน่วยงานวิชาการอื่น - ปี พ.ศ. 2546 สำนักบริการวิทยาการปรับโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดภาระหน้าที่ของสำนักวิทยบริการ เหลือ 3 ด้าน คือ การให้บริการห้องสมุด การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและลดบทบาทด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และงานวิจัยลง - ปี พ.ศ. 2548 ขอเสนอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น 'สำนักวิทยบริการ' และขอปรับโครงสร้างหน่วยงาน เป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายห้องสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา - ปี พ.ศ. 2552 สำนักวิทยบริการ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน เพิ่มขึ้นอีก 1 ฝ่าย รวมเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และฝ่ายซ่อมบำรุงจนถึงปัจจุบัน....


1 เมษายน 2542

อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 6)

อาคารปฏิบัติการรวม เป็นอาคารหลังที่หก สูง 2 ชั้น พื้นที่ 2,759.70 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 19,400,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 อาคารปฏิบัติการรวมประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี ด้านชีววิทยา ด้านฟิสิกส์ และด้านเขียนแบบวิศวกรรม แต่ละห้องมีขนาด 60 ที่นั่ง รวมทั้งห้องศูนย์รวมสาธิตประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์และผลงานค้นคว้าทดลองต่างๆ....


14 กรกฏาคม 2542

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาวิทยาเขตศรีราชา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และหมุดประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2542....


15 สิงหาคม 2542

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 3 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2541-15 สิงหาคม พ.ศ. 2542)....


20 สิงหาคม 2542

พิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และพิธีบวงสรวงขอใช้พื้นที่หนองหาร

พิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และพิธีบวงสรวงขอใช้พื้นที่หนองหาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542....


26 ธันวาคม 2542

พิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร 3)

พิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร 3) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2542....


20 มีนาคม 2542

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2543 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ได้ดำริร่วมกันว่า ควรจะจัดตั้งสถาบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในฐานะที่พระองค์ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะในด้านภาษาและวัฒนธรรมกอปรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดดำเนินการในเรื่องนี้มาก่อน จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมถวาย เมื่อจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์จึงได้นำโครงการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้น คณะมนุษยศาสตร์จึงได้นำโครงการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้น กราบทูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อขอประทานพระวินิจฉัยและขอประทานนามสถาบันเมื่อต้นปี พ.ศ. 2540 ทรงเห็น ชอบในหลักการ และทรงพระกรุณาประทานนามสถาบันว่า “สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์” จากนั้นคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดตั้งต่อไป จนถึงปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ขึ้น โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 / 2543 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มีนาคม 2543 และเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยให้หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการบริหารการศึกษาที่เหมือนกันไปอยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 23 สิงหาคม 2553 จึงให้โอนย้ายสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ไปเป็นหน่วยงานในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คนแรกคือ รศ.ดร.ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University