กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2508

28 พฤษภาคม 2508

สนามอินทรีจันทรสถิตย์

สนามอินทรีจันทรสถิตย์ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2508 ในสมัยที่หลวงอิงคศรีกสิการเป็นอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นที่แข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีพิธีเปิดสร้างอัฒจรรย์เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกฝั่งหนึ่ง....


2 กุมภาพันธ์ 2508

หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 5

หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 5 (2 สิงหาคม 2508 – 31 ตุลาคม 2510) เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2448 ที่ตำบลประตูสามยอด อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนโตของพลตรีพระยาสุรเสนา (ม.ร.ว. ชิต กำภู) และคุณหญิงผอบ สุรเสนา ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ มีน้องชาย หญิงร่วมบิดามารดาอีก 12 คน เริ่มการศึกษาในโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2457 เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมบริบูรณ์ เมื่อมีอายุได้ 17 ปี และสอบชิงทุนได้รับทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ได้เข้าศึกษาที่ St. Peter's School, York, England เมื่อ พ.ศ. 2466 เป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ City and Guild's Engineering College, London University เมื่อ พ.ศ. 2468 ศึกษาอยู่ 5 ปี จึงสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางวิศวกรรมโยธา ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยนี้คือ A.C.G.I., B.Sc. ทางวิศวกรรมโยธา D.I.C. (Advanced Diploma of Imperial College) และปริญญาโท M. Sc. ทางคอนกรีตและไฮโดรลิกส์ ใน พ.ศ. 2472 ได้เข้าฝึกงานในด้านวิศวกรรมโยธา ในกรมโยธาธิการของอังกฤษอีก 1 ปี จึงกลับประเทศไทย เข้ารับราชการในกรมชลประทาน เมื่อ พ.ศ. 2473.....รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=5....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University