กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 10 กรกฏาคม 2563

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 15

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University