กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 3 ธันวาคม 2563

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบตำแหน่ง ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยในปี 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้มีการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนประเภทบทความและโปสเตอร์ ของคณาจารย์ บุคลากร และผลงานด้านความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อีก 1 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอบทความ หัวข้อ Sustainable Education โครงการ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโปสเตอร์ หัวข้อ Sustainable Health โครงการ พุธหรรษา โดย สำนักการกีฬา 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ KU Says โดย สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้รับเกียรติให้เป็น ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ในปี 2564 ต่อจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มา ประชาสัมพันธ์ มก.

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University