กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 20 ตุลาคม 2496

 

สมาคมนิสิตเก่าแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2496 ศ. ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ และนิสิตเก่ารุ่น 1-6 ได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางใจของบรรดานิสิตเก่ารุ่นต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ตลอดจนการประสานสัมพันธ์ของบรรดานิสิตเก่าทุกคน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 คุณธวัชชัย ไชยชนะ เป็นนายกสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2517 ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ ได้เป็นผู้วางศิลาฤกษ์อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2517 พร้อมทั้งมอบเงิน 100,000 บาท สบทุนการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสมาคม ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2531

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University