กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 30 ตุลาคม 2552

 

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2552 ประกอบด้วยศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 ศูนย์ คือ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ในแต่ละศูนย์ฯ ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและ/หรือ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งดำเนินงานในลักษณะทีมนักวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน (Inter-Department / Inter-Faculty) และใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรบุคคล ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบริหารงาน มี คณะกรรการบริหารสถาบันทำหน้าที่ควบคุมดูแล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.nru.ku.ac.th/KU_NRU_/?c=home

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University