กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 1 มีนาคม 2552

 

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 (อาคาร 17)

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 เป็นอาคารหลังที่สิบเจ็ด สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 6, 000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 81,400,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างหนองคายไปทางทิศตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรในวิทยาเขตพักอาศัย เนื่องจากจำนวนบุคลากรมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University