กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 15 ตุลาคม 2552

 

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า (อาคาร 18)

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า เป็นอาคารหลังที่สิบแปด สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 7, 975 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังที่ 2 ของวิทยาเขต วัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารให้นิสิตหญิงในวิทยาเขตพักอาศัย เนี่องจากจำนวนนิสิตหญิงมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีและอาคารหอพักเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการ

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University