กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 8 มิถุนายน 2543

 

สำนักวิทยบริการ

สํานักวิทยบริการ (สวบ.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนและให้บริการการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการห้องสมุด งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา งานบริการการศึกษา งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบํารุงรักษาโครงข่ายและขยายเครือข่ายเทคโนโลยี และงานส่งเสริมและฝึกอบรม

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University