กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 1 ตุลาคม 2543

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รองอธิการบดี คนที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544)

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University