กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 28 กันยายน 2512

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2512 เมื่อเริ่มก่อตั้งคณะมีหน่วยงานภายในเพียง 4 หน่วยงาน คือ ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ( ซึ่งโอนย้ายมาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์) ภาควิชาอาชีวศึกษา ( โอนย้ายมาจากภาควิชาเกษตรนิเทศ คณะเกษตร) และสำนักงานเลขานุการคณะ ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น เพื่อฝึกการปฏิบัติงานของครูและวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณบดีคนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://edu2.ku.ac.th/2018/default.php

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University