กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 1 มกราคม 2512

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2515 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2515 โดยในส่วนราชการสำนักงานอธิการบดีจะถูกแบ่งออกเป็น กองต่างๆ มีหน่วยงานย่อยทั้งหมด 14 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สถานพยาบาล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานกฎหมาย สำนักงานประกันคุณภาพ และสำนักงานทรัพย์สินโดยเมื่อเริ่มก่อตั้ง มี “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี” คนแรกคือ นายพิชิตชัย ผ่องอุดม รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.psdb.ku.ac.th/index.php?controller=aboutus&parentID=2&categoryID=8

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University