กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2486

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มก่อตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เดิมชื่อว่า คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีแผนกวิชา 5 แผนก คือ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวบาล แผนกวิชาเคมี แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช และแผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร มีการเปิดสอนหลักสูตรเพียง 2 หลักสูตร คือหลักสูตรอนุปริญญากสิกรรมและสัตวบาล (อปก.) หลักสูตร 3 ปี คณบดีคนแรกของคณะเกษตรคือ พระช่วงเกษตรศิลปการ หลังจากการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ ได้มีการเปิดแผนกชีววิทยาเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนก และเปลี่ยนชื่อแผนกเคมีเป็นแผนกฟิสิกส์และเคมี ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2499 คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรปริญญากสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสัตวบาล ซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก คณะเกษตรศาสตร์ เป็น คณะกสิกรรมและสัตวบาล และเพิ่มแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ขึ้นอีก 1 แผนก และได้เปลี่ยนชื่อแผนกฟิสิกส์และเคมีเป็นแผนกเคมีตามเดิม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2509 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี่ยนชื่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล เป็น คณะเกษตร และแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น 8 ภาควิชา ปี พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา พ.ศ. 2521 คณะเกษตรได้เริ่มดำเนินการสอนหลักสูตรปริญญาเอกเป็นครั้งแรก ใน สาขากีฏวิทยา และ สาขาปฐพีวิทยา ในปี พ.ศ. 2522 ได้เริ่มดำเนินกิจกรรม การเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็น วันเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2521 โดยเริ่มให้นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน และต่อมาในปีการศึกษา 2528 คณะเกษตรได้มีนโยบายให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ไปศึกษา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่งวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คณะเกษตรเป็น 2 คณะคือ คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University