ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากรปี 2561
ชื่อนามสกุล ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง
ชื่อผลงาน/รางวัล ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์ ในชื่อโครงการ การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา จากมูลนิธิโทเร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
วีดีโอ --ไม่มีไฟล์--


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University