ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากรปี 2561
ชื่อนามสกุล ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
ชื่อผลงาน/รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2559 ระดับ PLATINUM เรื่อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ : ต้นแบบการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
วีดีโอ --ไม่มีไฟล์--


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University