ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากรปี 2561
ชื่อนามสกุล ผศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์
ชื่อผลงาน/รางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright Thai Visiting Scholar, TVS 2018) โดยจะเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ที่ Oregon State University ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของสารที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ amidotransferase ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ เพื่อเป็นการต่อสู้กับวิบัติการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกในขณะนี้
วีดีโอ --ไม่มีไฟล์--


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University