ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากรปี 2561
ชื่อนามสกุล ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์
ชื่อผลงาน/รางวัล ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลสาขาเคมี ในชื่อโครงการ การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ จากมูลนิธิโทเร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
วีดีโอ --ไม่มีไฟล์--


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University