ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากรปี 2561
ชื่อนามสกุล ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข
ชื่อผลงาน/รางวัล ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางผู้มีผลงานดีเด่นจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว. จากผลงาน นาโนก๊าซเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในสาขา Physical Science เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
วีดีโอ --ไม่มีไฟล์--


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University