ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากรปี 2561
ชื่อนามสกุล ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
ชื่อผลงาน/รางวัล ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
วีดีโอ --ไม่มีไฟล์--


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University