กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 2 ตุลาคม 2521

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นมาจากคณะกรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2509 เพื่อทำหน้าที่วางนโยบาย ส่งเสริม แนะนำ และประสานงานวิจัย หลังจากนั้นได้มีการริเริ่มโครงการจัดตั้ง “สำนักวิจัย” ประกอบกับมหาวิทยาลัย เห็นว่าสถานีฝึกนิสิตของคณะต่างๆ น่าจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการรองรับงานวิจัยในทุกสาขาวิชา จึงเห็นสมควรปรับปรุง “สถานีฝึกนิสิต” เป็น “สถานีวิจัย” และให้รวมอยู่ในหน่วยงานกลาง เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยคณะต่างๆ ได้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยและฝึกนิสิต ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนและฝึกปฏิบัติงานให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2521 โดยมี 4 สายงาน คือ สายงานวิจัยและประเมินผล สายงานบริการงานวิจัย สายงานประยุกต์งานวิจัย และสายงานสถานีวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Research and Development Institute–KURDI) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนแรก คือ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก https://www3.rdi.ku.ac.th/?page_id=47190

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University