กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 9 ธันวาคม 2506

 

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 18

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 18 (9 ธันวาคม 2506 - 29 สิงหาคม 2515) เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2454 ที่บ้านหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นบุตรชายคนโตของหลวงโสภิตบรรณลักษณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2459 - 2562 เรียนที่โรงเรียนวัดโคกพลู จังหวัดตาก แล้วเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ตามหลักสูตรเก่า ระหว่าง พ.ศ. 2463-2472 หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ แล้วก็เริ่มรับราชการเป็นนายทหารแห่งกองทัพบก ระหว่างรับราชการได้ศึกษาต่อในโรงเรียนแผนที่ทหาร และโรงเรียนทหารราบ กองทัพบก และเมื่อ พ.ศ. 2498 ได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม เป็นนักศึกษารุ่นแรก พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบก..... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=18

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University