กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 16 ธันวาคม 2537

 

งานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University