กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 10 ตุลาคม 2509

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเริ่มในปี พ.ศ. 2499 เป็นปริญญาโททางด้านกสิกรรมและสัตวบาล ต่อมาในวันที่ 10 ตุลาคม 2509 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เป็นรักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ต่อมาเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ในสาขาปฐพีวิทยาขึ้นเป็นหลักสูตรแรกจนพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาจนถึงในปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/เกี่ยวกับ-บว/บัณฑิตวิทยาลัย

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University