กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 23 กรกฏาคม 2556

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 26 (26th WANCA CIT & UniNOMS 2013)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 26 (26th WANCA CIT & UniNOMS 2013) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพในการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2556

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University