กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2556

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สศ.) ให้ความสำคัญในศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพโดยบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่ สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนมี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University