กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 4 มิถุนายน 2556

 

พิธีเปิดถนนเมธ์วดีกาญจนจารีนวพันธ์ ถนนมาลีสุวรรณอัตถ์ ถนนกนิษฐากาญจนจารี และศูนย์ประสานงานวิทยาการขั้นสูงเกษตรและอาหารในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CASAF-GMS)

พิธีเปิดถนนเมธ์วดีกาญจนจารีนวพันธ์ ถนนมาลีสุวรรณอัตถ์ ถนนกนิษฐากาญจนจารี และศูนย์ประสานงานวิทยาการขั้นสูงเกษตรและอาหารในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CASAF-GMS) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University