นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย

24 ส.ค. 2489 – 30 พ.ค. 2490นายจรูญ สืบแสง เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2447 ที่ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรของขุนวรเวชวิชกิจ (นายซุ้ย สืบเแสง) และนางอุ่น สืบแสง

การศึกษา นายจรูญ สืบแสง สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี มัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2466 สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา B. Sc. Agr. จาก University of the Philippines at Los Banos พ.ศ. 2470

การรับราชการ นายจรูญ สืบแสง เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2471 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเพาะปลูก กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2480 ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ วันที่ 1 สิงหาคม 2482 โอนไปรับราชการเป็นสารวัตรใหญ่ กรมศุลกากร ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2485 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2486

ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2486 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2486 และเป็นอธิบดีกรมรถไฟ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2486 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2488 ได้พ้นจากตำแหน่งประจำกระทรวง และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2488

นายจรูญ สืบแสง ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2489 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2490 ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 17 อันมีพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ นายจรูญ สืบแสง จึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2489 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2490 นับเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยคนที่ 5

นายจรูญ สืบแสง มีบุตร 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน และได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2528


แหล่งข้อมูล

เกล็ดมณี สืบแสง. สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2546.

จรูญ สืบแสง. สมุดประวัติประจำตัวข้าราชการกระทรวงคมนาคม, 2471.Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University